dinsdag 21 januari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaFred Vink zet aangifte tegen Wolfsen door
Gepubliceerd: 2009-07-14
door: Stadsredactie WdH

De Utrechtse bestuursrechtgeleerde Vink heeft dinsdag de in april aangekondigde aangifte tegen burgemeester Wolfsen geformaliseerd. Fred Vink vindt dat Wolfsen de gemeente heeft opgelicht voor 20.000 euro door 14 maanden een tijdelijk appartement te declareren.

Vink stuurde maandag een brief aan Wolfsen waarin hij zijn stap aankondigt en uitlegt. Deze brief is onder dit bericht integraal overgenomen. Vanwege privacy-redenen is een aantal adressen geschrapt. Het Utrechtse Openbaar Ministerie bevestigt dat er een aangifte tegen Wolfsen ligt en zal drie maanden nodig hebben om de aangifte te onderzoeken. “Daarna zal er een besluit worden genomen of de aangifte moet leiden tot strafrechtelijke vervolging”, zo zegt woordvoerder Coops van het OM.

Gemeentewoordvoerder Derksen laat namens de burgemeester weten dat Wolfsen de brief van Vink voor kennisgeving heeft aangenomen. “Het is nu aan het Openbaar Ministerie om een beslissing te nemen over deze aangifte.” Er zullen geen excuses aan Tak worden gemaakt en er zal geen geld worden teruggestort zoals Vink aan de burgemeester vraagt. Dat kan volgens Derksen worden geconcludeerd uit de reactie van de burgemeester.

Eerder liet minister Guusje ter Horst weten dat de woonkostenregeling voor burgemeesters aanpassing behoeft. Zij vindt dat een tijdelijk huis best gedeclareerd mag worden, maar niet langer dan een jaar tenzij de gemeenteraad akkoord gaat met een concreet voorstel middels een raadsbesluit. Wolfsen legde nooit een besluit voor aan de gemeenteraad en ziet geen aanleiding dat alsnog te doen omdat de kwestie inmiddels op verschillende momenten met de raad en het presidium van de raad besproken is.

Vink zal zijn aangifte intrekken als burgemeester Wolfsen de 20.000 euro voor 1 augustus terugstort in de gemeentekas en excuses maakt aan emeritus hoogleraar Twan Tak die hij neerzette als gepensioneerd querulant die juridische quatsch spreekt.

Tak is in de wetenschappelijke wereld onomstreden als topexpert op het bestuursprocesrecht met meerdere standaardwerken op zijn naam. In de politieke wereld ligt dat anders vanwege zijn rechtlijnige mening. In 2004 won Tak een zaak bij de Nationale Ombudsman toen hij het aan de stok kreeg met premier Balkenende en toenmalig minster van justitie Donner over een publicatie over de onvolkomenheden in het Nederlandse bestuursprocesrecht.


Brief Vink:

Utrecht, 12 juli 2009.

Edelachtbare heer,

Ondergetekende, burger der Gemeente Utrecht heeft op 20 april jongstleden aangifte tegen u gedaan wegens oplichting, te weten de wederrechtelijke inning van vergoeding van kosten voor woonlasten ten bedrage van €. 20.160,-, zijnde veertien maanden teveel gedeclareerde woonlasten. Wat deze zaak van andere onderscheidt, is dat u op de hoogte bent geweest van juiste uitleg van art. 31 Rechtspositiebesluit burgemeesters jo. art. 4 Regeling rechtspositie burgemeesters, zie de brief van 7 januari 2009, kenmerk 08.065069.

Via een verzoek overeenkomstig de Wet openbaarheid van bestuur heb ik de beschikking gekregen over de ontbrekende documenten, waarmee ik morgen deze aangifte zal completeren en van een handtekening voorzien, zodat zij in strafprocessueel opzicht een feit is.

Ik ben bereid deze aangifte in te trekken, indien u :

1. het teveel betaalde ad € 20.160,- per ultimo juli 2009 in de kas der Gemeente Utrecht terug te storten en
prof. mr. A.Q.C. Tak, die u zo lelijk heeft behandeld, excuses maakt.

Door bovenstaande daden te verrichten bereikt u, dat u

1. uw in veler ogen geschonden blazoen zuivert;
2. het aanzien van het ambt van burgemeester een nieuwe impuls geeft;
3. dat het bestuurders van de PvdA ernst is om hun geschonden imago te verbeteren, waarbij u zich moet laten leiden door de gedachte dat ‘principes geld mogen kosten’ en
4. bereid bent tegemoet te komen aan breed in de samenleving levende gevoelens van ongelijkheid van behandeling.

Met betrekking tot dit laatste wil ik u in het kort het volgende geval niet onthouden.

Een vrouw met een WAO-uitkering kreeg tijdelijk een kat van een kennis te logeren, waarvoor die kennis haar een gering bedrag aan geld ter bestrijding van kosten van voeding voor genoemd dier had gegeven. De uitkering van deze vrouw, die het veel minder breed dan u had, werd verlaagd wegens ‘verzwijging van inkomsten’. Zowel in het kader van het bezwaar als in beroep bij de sector bestuursrecht van de rechtbank werd deze strafkorting om puur formele redenen gehandhaafd. Pas bij de Centrale Raad van Beroep werd eindelijk ingezien, dat deze omissie harerzijds in redelijkheid nooit had mogen leiden tot een strafkorting.

U zou uzelf, uw partij en uw Gemeente een grote dienst bewijzen om nog voor de zomervakantie eindelijk schoon schip te maken. Hiermee zou u werkelijk ‘edelachtbaar’ zijn. Doet u dit niet, dan blijft deze hele kwestie uw leven lang achtervolgen.

In afwachting verblijf ik,

Hoogachtend,

Mr. E.F. Vink.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht